Algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Pretecho praktijk Westerwolde, veelerveensterweg 109, 9566 PK Veelerveen en de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • De overeenkomst van opdracht (hierna: ‘de overeenkomst’) komt pas tot stand op het moment dat Pretecho praktijk Westerwolde aan de opdrachtgever schriftelijk, al dan niet per e-mail, heeft kenbaar gemaakt dat de opdracht is aanvaard.
 • De opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk dat de overeenkomst geen geneeskundige behandelingsovereenkomst is in de zin van artikel 7:446 e.v. BW. Er wordt namelijk niet naar pathologie gezocht. Pretecho praktijk Westerwolde is dan ook niet aansprakelijk voor het niet attenderen op achteraf gebleken afwijkingen van het kind.
 • De opdrachtgever draagt zelf volledig de verantwoordelijkheid om contact op te nemen met de zwangerschapsbegeleiding indien daar behoefte toe bestaat.
 • Opdrachtgever beseft dat de betreffende persoon die de echo afneemt niet de vereiste specificaties bezit om enige (medische) uitspraak te kunnen doen over de gezondheid van het ongeboren kind.
 • Het echografisch consult is een vrije keus van de opdrachtgever, vooraf wordt gekozen voor één van de aangeboden echo’s.
 • Pretecho praktijk Westerwolde doet geen uitspraken over het geslacht.
 • Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat echografie tot op heden geen schadelijke effecten met zich meebrengt. Pretecho praktijk Westerwolde is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke effecten op korte of lange termijn door het ondergaan van een echoscopisch consult.
 • Er kan door Pretecho praktijk Westerwolde geen garantie worden gegeven omtrent de kwaliteit van het beeldmateriaal. Restituties kunnen niet plaats vinden indien opdrachtgever(s) ontevreden is/zijn. Opdrachtgever(s) zal/zullen dan een nieuwe afspraak dienen te maken.
 • Indien in geval van overmacht aan de zijde van Pretecho praktijk Westerwolde een reeds bevestigde afspraak geen doorgang kan vinden wordt haar verplichting opgeschort dan wel geannuleerd.
 • Zonder schriftelijke toestemming van Pretecho praktijk Westerwolde is het de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om geheel of gedeeltelijk beeld en/of geluidsmateriaal op enige wijze te reproduceren, anders dan voor eigen gebruik.
 • Pretecho praktijk Westerwolde heeft de bevoegdheid gebruik te maken van het verkregen beeldmateriaal voor PR-doeleinden, mits de opdrachtgever nadrukkelijk verzoekt dit niet te doen. Het beeldmateriaal zal uitsluitend anoniem worden gebruikt.
 • Pretecho praktijk Westerwolde is niet aansprakelijk voor enige schade- in welke vorm dan ook – aan opdrachtgever en/of het ongeboren kind. Aansprakelijkheid voor enige gevolgschade, materiële en immateriële schade wordt uitgesloten.
 • De betaling geschiedt vooraf aan de afspraak door middel van een betaalverzoek die per mail naar de opdrachtgever verzonden wordt. Tevens kan er ook contant betaald worden op de afspraak zelf. Er dient vooraf te worden aangegeven voor welke betaalmethode de opdrachtgever kiest. Bij het uitblijven van de betaling vindt de behandeling niet plaats.
 • De afspraak kan 24 uur van te voren kosteloos geannuleerd worden, indien dit niet gebeurd wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 • Pretecho praktijk Westerwolde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juiste werking van de door Pretecho praktijk Westerwolde gebruikte opslagmedia (USB sticks). Het gebruikte opslagmedium zal ter plaatse worden getest, doch Pretecho praktijk Westerwolde kan niet garanderen dat het gebruikte medium ook door opdrachtgever elders kan worden afgespeeld en opdrachtgever vrijwaart Pretecho praktijk Westerwolde voor enige schade die daaruit zou mogen ontstaan.
 • Daar het uiteindelijke resultaat van het echografisch consult – zeker in het geval van 3D echoscopie – onder meer afhankelijk is van de ligging en de beweeglijkheid van de ongeborene, kan er door Pretecho praktijk Westerwolde geen garantie worden gegeven omtrent de kwaliteit van het beeldmateriaal. Indien de ongeborene verkeerd ligt, kan er kosteloos een nieuwe afspraak worden ingepland.
 • Pretecho praktijk Westerwolde bewaart het beeldmateriaal 1 maand en wordt daarna verwijderd.